റൺസിനു ജനത

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ജനവിഭാഗമാകുന്നു വളരെ ഇറങ്ങി ഭൂമിയിലേക്കു. അവർ ലാളിത്യവും ചിത്രത്തിൽ സ്വന്തം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ കേരളത്തിലെ നാട്ടുകാർ ആകുന്നു ശേഷം അവർ "കേരളീയനും" എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ അവരുടെ മതം, പുരാതന ആചാരങ്ങളും വളരെ ഷെങ്ക് സുരക്ഷാ ഉണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നടിക്കുകയും, അവരെ കാത്തുകൊള്ളും യാതൊരു ശ്രമം പോകും. കേരള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതി ണ്ണതയില്ലാതെയും ആണ് സന്തുഷ്ട ജീവിതത്തിന്റെ ലളിതമായ ആനന്ദത്തിലും ഉള്ളടക്കം തോന്നുന്നില്ല.

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മലയാള സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വളരെ പ്രാധാന്യം അത് യുവതലമുറ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മതപരമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അറിയുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുക. കേരള സമയം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 100% സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ അത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാക്ഷരതാ നിരക്ക് അല്പം കുറച്ചത്. എന്നാൽ, മിക്കവരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ കുട്ടികളെ കുറഞ്ഞത് പ്രൈമറി തലത്തിൽ വരെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുക.

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ സാധാരണ വസ്ത്രധാരണം. അവർ കാണിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ ജീവിത നിലവാരം കൊണ്ട് ഉള്ളടക്കം തന്നെയാണ്. അവർ ഭൌതിക ആനന്ദത്തിലും കൂടുതൽ മാനസിക സംതൃപ്തി തേടുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വയം മേൽ വിദഗ്ധമായി ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തുണി draping ആവശ്യമാണ് Sari എന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണം, എഴുന്നേറ്റു വസ്ത്രധാരണം. പുരുഷന്മാർ മിക്കവയും മുകളിൽ കൈലേസും പരുത്തി "ലുങ്കിയുമുടുത്ത്" (വസ്ത്രധാരണ പോലുള്ള ഒരു sarong) ധരിക്കാൻ. നഗരങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ പാന്റും എന്നിവ ഷർട്ട് അണിയാനുള്ള. യുവതലമുറ ഫാഷൻ പിന്തുടരുകയും ജീൻസും നിന്നും സാരിയുടെ പിറവി ഒന്നും മാറില്ല.


©2020   iammalayali.com All Rights Reserved
Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains Traffic booster plan Quick2host Client Reviews Quick2host SMS Packages Quick2host Business Email Quick2host Website Designing Quick2host Readymade Websites/ Quick2host SSL Certificate Quick2host Logo Designing