റൺസിനു ജനത

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ജനവിഭാഗമാകുന്നു വളരെ ഇറങ്ങി ഭൂമിയിലേക്കു. അവർ ലാളിത്യവും ചിത്രത്തിൽ സ്വന്തം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ കേരളത്തിലെ നാട്ടുകാർ ആകുന്നു ശേഷം അവർ "കേരളീയനും" എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ അവരുടെ മതം, പുരാതന ആചാരങ്ങളും വളരെ ഷെങ്ക് സുരക്ഷാ ഉണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നടിക്കുകയും, അവരെ കാത്തുകൊള്ളും യാതൊരു ശ്രമം പോകും. കേരള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതി ണ്ണതയില്ലാതെയും ആണ് സന്തുഷ്ട ജീവിതത്തിന്റെ ലളിതമായ ആനന്ദത്തിലും ഉള്ളടക്കം തോന്നുന്നില്ല.


കേരള സംഗീതം

കേരള സംഗീത കുന്നുകളും വനങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ കൂടെ അനുരഞ്ജനവുമല്ലാതെ പുരാതന ആളുകൾ വികസിപ്പിച്ച പ്രാകൃതമായ നൃത്തം നാടകങ്ങളും, അതിന്റെ ഉത്ഭവം. കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ Lyrical ആത്മീയ അഭിനേതാക്കൾ എന്നിവ തലസ് കേരളീയ ഘരാന predominates. കൂടാതെ, കേരള രാഗം അധിഷ്ഠിത ഗാനങ്ങൾ ഒരു ദുഃഖിച്ചും ബിറ്റ്-ബൈ-ബിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാന് സ്വന്തം സ്വദേശി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, സോപാനം, ഉണ്ട്. ഇത് നൃത്തം നാടകം കഥകളി ലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം മാറുന്നു. കേരളത്തിലെ മറ്റു പരമ്പരാഗത സംഗീതം പുറമേ ചെണ്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപകരണം സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് മേളം ഉൾപ്പെടുന്നു. പഞ്ചവാദ്യം വാദ്യോപകരണങ്ങൾ അഞ്ചു തരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളവാദ്യങ്ങളും പൈസക്കരി ഒരു വ്യത്യാസം തരം ആണ്. ദേശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങളുടെ ആയോധനകലയായ പ്രെഒച്ചുപറ്റിഒൻസ് ആയിട്ടും, സംഗീതം ചിത്രപ്പണിയായ ആയിരിക്കും കൈകാര്യം.


കേരള നൃത്തം

​ഡാൻസ് കലാരൂപങ്ങളും ഒരു പ്രദേശം സംസ്കാരം അവിഭാജ്യ ഭാഗങ്ങളാണ്. 'ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്' കേരള നൃത്തം കലയുടെ അതിന്റെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള യുകെയ്ക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് നേറ്റീവ് ആയ നാടോടി നൃത്തം ചില പ്രശസ്തി നേടിയിരിക്കുന്നു. അവർ ക്ഷേത്രം ഉത്സവങ്ങൾ മറ്റ് ceremonious അവസരങ്ങളിൽ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ നാടോടി നൃത്തം അവരുടെ അവതരണത്തിൽ അതുല്യമായ ഇവ നർത്തകർ വളരെ പിഴ ക്ലാസ് നടത്താൻ പൂർണതയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇടപെടണം. കേരളത്തിൽ, നാടോടി നൃത്തം പൂർണമായി പ്രകടനം adorning മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നു. പ്രമുഖ പശുക്കൾ , തെയ്യം, കൂടിയാട്ടം, ചാക്യാർ കൂത്ത് ആകുന്നു ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് ഏതാണ്ട് 50 ഡാൻസ് ഫോമുകൾ, ഉണ്ട്. കേരളം രണ്ട് തദ്ദേശീയമായ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം 'കഥകളി' എന്ന ഫോമുകളും 'മോഹിനിയാട്ടം' പ്രശസ്തമാണ്.


കേരള ഉത്സവം

​ഉത്സവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സത്യം ആഘോഷങ്ങൾ ആകുന്നു; അവസരങ്ങളിൽ ഗാംഭീര്യമാണ് കേരള ജീവിതശൈലികളും സ്വഭാവം ലാളിത്യം മേൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ. അത് ഓണം സംസ്ഥാന ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാ പ്രാദേശിക സ്ഥലത്തു പുതിയതു ധരിച്ചും ധൂമ്രവര്ണ്ണവും ഉത്സവങ്ങളെ Be ആഘോഷങ്ങൾ ഒരു നിർബന്ധമാണ് ഉണ്ട്.

സന്തോഷമുള്ള നിർമ്മാണം വേണ്ടി അവസരങ്ങളിൽ കൂടാതെ കേരള ഉത്സവങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ഈ ദേശത്തിലെ, സംസ്കാരത്തെയും രക്ഷാ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. മത സാമൂഹിക, പരമ്പരാഗത ആധുനിക ഇല്ലെങ്കിലും, ഇവിടെ ഉത്സവം 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കൂത്ത് നിന്ന് സമകാലിക സ്റ്റേജ് ഷോ വരെ തന്നെ ഒരു ആർട്ട് പരിപാടി കൂടാതെ ഒരിക്കലും.
കേരള മതം

കേരള വിഭിന്ന മതങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുണ്ട് സഹവർത്തിത്വത്തിൻറയുമായ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അതുല്യ റെക്കോഡ് ഉണ്ട്. ജൈന, സിഖ്, ബുദ്ധ യെഹൂദന്മാരും ചിലർക്ക് ഒരു ചെറിയ ജനസംഖ്യ സാന്നിദ്ധ്യവുമുണ്ട് ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മതപരമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ആകുന്നു.

2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കൾ 56,20 ശതമാനം, മുസ്ലിം 24.7 ശതമാനവും സംസ്ഥാനത്തെ 3,18,41,374 ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ 19 ശതമാനമാണ്..


കേരളത്തിലെ കലയും ക്രാഫ്റ്റ്

കലയും കരകൗശല കേരളത്തിലെ അവകാശവുമായി വിലപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ ലോഹം കരകൌശല കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥലത്തെ അഹങ്കാരം ഉണ്ട്. ബെൽ മെറ്റൽ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ പ്രായപരിധി പഴയ വ്യാവസായിക കലയാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചെമ്പ് നിന്നു ഉണ്ടാക്കിയ ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ചെമ്പും ചെമ്പു ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റ് മതപരമായ നിരൂപണം സംസ്കാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൃഹത്തായ ഘടനയോടു (hemispherical കൃത്യമായിത്തന്നെ ആഴം കലം), ദിവസേന ഉപയോഗത്തിന്റെ മൾട്ടി ലേയർഡ് വിളക്കുകൾ പാത്രങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ പൂർണതയിലേക്കു നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.©2021   iammalayali.com All Rights Reserved
Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains Traffic booster plan Quick2host Client Reviews Quick2host SMS Packages Quick2host Business Email Quick2host Website Designing Quick2host Readymade Websites/ Quick2host SSL Certificate Quick2host Logo Designing